Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Debatt: Skillnaderna i livsvillkor ökar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Personer som redan har sämre hälsa löper större risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. För att vända utvecklingen måste folkhälsoarbetet stärkas.

Bild: TT

Annons

Regeringen har som mål att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Men skillnaderna i livsvillkor inte bara består utan ökar. Effekterna av den pågående pandemin är en smärtsam påminnelse om detta då personer som redan har sämre hälsa löper större risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. För att vända utvecklingen måste folkhälsoarbetet stärkas och i detta arbete är nätverket Healthy Cities unikt lämpat som samarbetspartner åt regeringen.

Sveriges befolkning har en i internationell jämförelse god hälsa. Men Folkhälso-myndighetens rapport för 2019 visar att skillnader i livsvillkor inte bara består utan även ökar, vilket leder till ojämlik hälsa.

Det handlar bland annat om att individer utan eftergymnasial utbildning i genomsnitt dör tidigare än de med högre utbildning. Det handlar också om att spädbarnsdödlighet under det första levnadsåret är dubbelt så hög bland barn vars föräldrar endast har förgymnasial utbildning jämfört med barn vars föräldrar har högre utbildning. Ett aktuellt exempel på ojämlik hälsa är antalet covid-19-smittade i socialt utsatta och trångbodda områden som drabbats hårt.

Annons

Annons

Kommissionen för jämlik hälsa tillsattes av regeringen med uppdraget att lämna förslag på hur hälsoklyftorna kan minskas. I sitt andra delbetänkande (SOU 2017:4) lyfter kommissionen fram att genomslaget för folkhälsopolitiken är som starkast på den lokala nivån och efterlyser därför adekvat nationellt stöd till kommuner och regioner för ett effektivt folkhälsoarbete. Det gör Healthy Cities till en naturlig samarbetspartner åt regeringen. Healthy Cities – ett nätverk med kommuner och regioner som medlemmar – strävar efter att stärka medborgarna genom ett brett synsätt på folkhälsa med speciellt fokus på de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling. Och precis som Kommissionen för jämlik hälsa slår Healthy Cities fast nödvändigheten av att jobba tvärsektoriellt, brett och långsiktigt med folkhälsofrågorna integrerade i kommuners ordinarie styrnings- och ledningssystem. Den lokala och regionala nivån måste kunna besluta om, planera för och genomföra det tvärsektoriella arbetssättet för att minska skillnaderna i hälsa.

Liknande tankar beskrivs i "Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar" (2020). Rapporten beskriver hur kommuner och regioner försöker överbrygga stuprör genom samverkan över förvaltningsgränser och/eller med andra aktörer. Några av de hinder som uppstår är bristande kapacitet för utvärdering och metoder för att beräkna samhällsekonomiska effekter. Detta ligger i linje med vad medlemmarna i Healthy Cities beskriver: Varken stuprörsmodeller eller paraplyperspektiv med starka övergripande strukturer löser problemen. Det krävs istället en kulturförflyttning på alla nivåer samt ett starkt politiskt engagemang med konsensus över blockgränserna.

Annons

Annons

När pandemin är över måste denna kraft bibehållas och användas för ett långsiktigt folkhälsoarbete med målet att sluta hälsoklyftorna

Mobiliseringen för att stoppa covid-19 visar den kraft samhället besitter när aktörer tillsammans bestämmer sig för att skydda människors hälsa. När pandemin är över måste denna kraft bibehållas och användas för ett långsiktigt folkhälsoarbete med målet att sluta hälsoklyftorna. Det kommer på sikt att rädda ännu fler liv än de dramatiska åtgärder vi sett under våren 2020.

Healthy Cities är med sin erfarenhet och expertis på lokal och regional nivå unikt lämpat för att tillsammans med regeringen nå målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Låt oss göra detta tillsammans.

Frida Trollmyr (S)

ordförande för Healthy Cities

Katarina Gustafsson (KD)

ledamot och representant för Falun i Healthy cities styrelse

Annons

Annons

Till toppen av sidan