Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Insändare
Debatt: Felaktigt beslut om skyddsjakt på varg

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Genetiskt viktiga vargar i Sverige bör skyddas, sändarförses och följas på sin vandring. Visar de tecken på att uppehålla sig i renbetesområden eller andra platser där människor anser att de inte bör vara på, försök på vetenskapliga grunder att skrämma - och om det inte fungerar; söv och flytta.

Vi önskar nu att EU-domstolen gör en ordentlig översyn över agerandet kring skyddsjakt på genetiskt viktiga vargar samt beslut om licensjakt på varg i Sverige.  Foto: TT

Sverige som land måste fylla de åtaganden och ansvar vi gått med på i och med art- och habitatdirektivet oavsett om en del av befolkningen inte vill det.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för jakt i Sverige. Deras roll är att vägleda om skyddsjakt och att överpröva vissa beslut från länsstyrelserna som har överklagats. Rätten att besluta om skyddsjakt på stora rovdjur har delegerats till länsstyrelserna i de län där arten i fråga förekommer, samt att besluta om licensjakt på varg 2021.

Annons

Annons

I Sverige är vargen klassad som starkt hotad

EU-parlamentet har antagit en resolution om att EU-kommissionen ska kunna ändra och uppdatera art- och habitatdirektivet, som berör hotade arter. I Sverige är vargen klassad som starkt hotad, bland annat på grund av inavel och illegal jakt. 

Ett samarbete med Norge och Finland för att få in nya friska gener i vargpopulationen var på tal. I planen står det att Naturvårdsverket främst vill satsa på att samarbeta med renskötseln så att vargarna kan ta sig igenom renskötselområdet med minsta möjliga skador. Åtgärder behövs också för att förbättra de invandrade vargarnas och deras ungars överlevnad. Det är bedrövligt att den varg med ursprung från öst som befann sig i Kirunatrakten nu blev skjuten i skyddsjakt - enbart på grund av förebyggande syfte.

Vi anser att länsstyrelsen har agerat felaktigt och beslutsfattarna bör få skarp kritik att de inte kan agera på eget bevåg när det gäller genetiskt viktiga individer. Det fanns överhuvudtaget inget försök till förebyggande åtgärder. Det finns ingen skadebild som fyller de kriterier som ska uppfyllas mer än att vargen befann sig i området och kunde innebära risk. Dessutom kom beslutet hastigt och utan möjlighet för betänkligheter eller överklagan. Det är många östliga vargar som "försvunnit" på sin väg söderut. Detta måste få ett slut.

Fortsättningsvist borde länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på genetisk viktig varg i norr i och omkring renbetesområden i första hand delegeras till Naturvårdsverket då länsstyrelsen agerat på felaktigt sätt. De har förlorat rätten att själva ta beslut då de ofta visat på egenmäktigt förfarande utan att följa de direktiv som står nedskrivna.

Annons

Vargens naturliga utbredningsområde i Sverige begränsas ständigt om inte situationen förändras i norr. I sådana här fall då det gäller migrerande vargar från öst borde det vara Naturvårdsverk som tar besluten. 

Annons

Genetiskt viktiga vargar som finns i Sverige idag kan inte räknas in i aveln förrän deras avkommor kommit in i aveln.

Vi anser att beslut om skyddsjakt på genetiskt viktig varg strider mot art och habitatdirektivet 92/43/EEG som antagits för att bevara och säkra den biologiska mångfalden i medlemsländerna. Enligt direktivet ska medlemsländerna vidta åtgärder för att bibehålla eller återbygga en god bevarandestatus för berörda vilda levande djur och växter, samt att de ska bevaras och upprätthållas i sina naturliga levnadsmiljöer. Det bör hanteras av Naturvårdsverk.

Under året kom även Rödlistan 2020 ut som handlar om arters bedömning att dö ut i Sverige. Där klassas vargen som starkt hotad art.  Det enskilt största konfliktområdet är att jakthundar dödas av varg, vilket hänger samman med en omfattande användning av lös hund vid jakt. Den illegala jakten efter varg utgör ett allvarligt hot i hela dess utbredningsområde. Ett annat allvarligt hot är den stora inavelsgraden i vargstammen. Det är nödvändigt att obesläktade vargar med östligt ursprung ges möjlighet att etablera sig med den mer eller mindre isolerade vargpopulationen på den skandinaviska halvön, om den ska kunna vara långsiktigt livskraftig. Renskötselområdet i såväl Sverige som Finland och Norge utgör här en barriär, där skyddsjakt tillämpas generöst. Efter 2002 har en mer omfattande skyddsjakt tillåtits. Flera vargar har även skjutits i vargrevir, där jakthundar dödats. Från 2010 och framåt har det under några år tillåtits licensjakt (som motiverats som skyddsjakt, men i praktiken har den utövats mer som licensjakt).

Annons

Under året har flertalet tvivelaktiga skyddsjakts beslut tagits i vargrevir i flera olika länsstyrelser med både fjolårs- och nyfödda valpar i, där jakten gått ut på att eliminera föräldradjur. Det har utlysts skyddsjakt i vargrevir som ligger i Naturreservat. Flertalet med motiveringen att varg attackerat tamdjur, där fåren gått ute dygnet runt utan tillsyn eller rovdjursstaket. Inga andra åtgärder har provats innan beslut om skyddsjakt tas. Flera av de utan att anmälan om skyddsjakt kommit in utifrån utan på länsstyrelsernas egna initiativ.

Annons

På en art som är starkt hotad, bör beslut om skyddsjakt hanteras med stor varsamhet och andra medel än skyddsjakt borde beaktas så långt det bara går

Nu senast, förra helgen, sköts den genetiskt viktiga varg under skyddsjakt i Kiruna län, DNA- testad och konstaterad som en genetiskt viktig varg för kommande gynnsam bevarandestatus, som vandrat in från öst: Beslutet om skyddsjakt kom på fredag eftermiddag den 30 oktober, utan att läggas ut offentligt så att det kan överklagas och sedan verkställdes det av länsstyrelsens egen personal på lördagsmorgonen dagen efter. Med motiveringen att den kommit nära renar på vandring. Inga andra åtgärder hade vidtagits.

På en art som är starkt hotad, bör beslut om skyddsjakt hanteras med stor varsamhet och andra medel än skyddsjakt borde beaktas så långt det bara går, som skrämsel, sövning och förflyttning och framför allt krav på ägaransvar hos de som har tamdjur.

När nu antalet för gynnsam bevarande status på varg nu precis tangerats, enligt den senaste inventeringen (antalet är någonstans mellan 300–360) så har Naturvårdsverket återigen delegerat rätten till länsstyrelserna att utlysa licensjakt på varg 2021. Så i januari kommer det skjutas ytterligare 24 vargar i vårt land. Strategin att 300 vargar räcker är ett önsketänkande då få nya gener tillförts den Svenska vargstammen.

Vi önskar nu att EU-domstolen gör en ordentlig översyn över agerandet kring skyddsjakt på genetiskt viktiga vargar samt beslut om licensjakt på varg i Sverige. 

Revolution Rov genom Robin Andersson 

Annons

Annons

Till toppen av sidan