Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Grön omställning måste också vara grön - vindkraften i blåsväder

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Markus Boberg

Annons

Fallet Cementa och de juridiska processer och politiska diskussioner som just nu pågår ställer hållbarhetsimperativet – ekonomiskt, miljömässigt och socialt – på sin spets. Nu när läget beskrivs som akut i klimatfrågan och vi ser hur den ena industrin efter den andra satsar på ett omfattande omställningsarbete.

Nu är det många som ser framtidshoppet öka. I norra Sverige är behovet av ny arbetskraft skriande; en landsända som länge varit i stort behov av insatser från statsmakternas sida verkar äntligen gå i mål. Det fossilfria välfärdssamhället - som en del av återstarten efter pandemin och ett värn mot klimatkrisen - är det hägrande målet.

Men det är också många som ser med bävan på den omställning som vi nu beträder som innebär hög efterfrågan på skogsråvaror - där storskaliga skogsbruksmetoder tenderar att degradera ovärderlig natur – senast väl beskrivet av jägmästare Peter Lindgren och författare Agneta Blomqvist i Dala-Demokraten den 31 augusti.

Annons

Annons

DD den 31 augusti.

Även behoven av nya gruvor finns på behovssidan för att överhuvudtaget få fram nya råvaror för att kunna producera vindenergi och batterikraft.

Det våldsamt ökande behovet av förnybar energi kräver stora naturytor som härbärgerar den biologiska mångfalden, alla ekosystemtjänster och huvuddelen av alla rödlistade arter, inte att förglömma. Detta är den andra sidan av myntet – omfattande exploatering av naturresurser som ser ut att expandera långt utöver vad många föreställer sig.

Många protesterar idag mot denna utveckling när man nu ser resultatet. Men all exploatering verkar vara okej i den gröna omställningens namn, enligt ledande företrädare för vårt samhälle.

Men allt fler människor frågar sig oroligt om inte också själva omvandlingen också måste vara grön och hållbar

Men allt fler människor frågar sig oroligt om inte också själva omvandlingen också måste vara grön och hållbar. Det finns dessutom gemensamma nämnare i allt detta och det är det vederhäftiga underlaget som visar om olika verksamheter kan fortsätta utan stora risker för miljö och hälsa. 

Frågan är hur vi bryter degraderingen av de natursystem som vi alla är en del av och beroende av för vår överlevnad- där tyvärr vindkraften allt oftare blir ett problem för både människor, djur och miljö istället för någon positiv framtidsmöjlighet. Foto: arkiv

Vindkraften är en av de brännande frågorna. Trots en omfattande utbyggnad av vindenergin är denna kraftkälla bara i sin linda. När vi granskar det ökade energibehoven kan vi dels konstatera att vår efterfrågan på förnybar energi - eller möjligtvis riktigare; fossilfri energi - ökar ännu mera än tidigare prognoser som presenterats av olika samhällsföreträdare och företagskoncerner. Många talar redan om en mer än fördubblad energianvändning samt att förnybar energi också ska ersätta redan fossilfri energiproduktion – främst kärnenergin – när denna ska fasa ut.

Annons

Annons

Detta till trots att kärnenergin redan är fossilfri och att den förnybara energin stöter på både svåra miljö och hälsoutmaningar. Frågan är om denna utvecklingsinriktning är möjlig, rimlig och genomförbar med hänsyn till hållbarhetsimperativet – ekonomiskt, miljömässigt och socialt? Redan protesterar människor högljutt i landet mot den kraftiga vindkraftsutbyggnaden. Nu kräver industrin, med regeringens goda minne, även att samråden kring nya miljötillstånd "effektiviseras" vilket innebär ökade risker att underlagen blir mindre gedigna, insynen från medborgarna försämras och att helhetsbedömningar inte hinns med. 

I fallet Cementa går diskussionerna höga både om miljön och om själva underlagen för att avgöra om fortsatt brytning överhuvudtaget är möjlig utifrån det juridiska regelverket. I centrum har miljökonsekvensbeskrivningen – MKB – hamnat som är det dokument som ska utvisa vad ett ingrepp har för miljökonsekvenser och om dessa ska anses rimliga eller inte utifrån fastlagd lagstiftning. I fallet Cementa har fyra expertmyndigheter och länsstyrelsen på Gotland kommit fram till att denna handling är undermålig, det vill säga ovederhäftig. Här verkar dock pågå ett arbete inom Regeringskansliet för att runda all miljölagstiftning för att kunna ge Cementa grönt ljus för fortsatt exploatering.

Metoden att införa Miljökonsekvensbedömningar växte fram i USA. En viktig pusselbit var beslutet att införa National Environmental Policy Act (NEPA) år 1969. Året efter, också under president Richard Nixons ämbetsmannaperiod bildades den mäktiga amerikanska miljömyndigheten Environmental Protection Agency (EPA) som också satte fokus på underlagen för olika exploateringsbeslut. Via bland annat MKB-metoden kunde nya krav ställas på potentiellt miljöskadlig verksamhet.

Annons

Idéen att genomföra kvalificerade bedömningar innan en exploatering sker är helt rätt tänkt. Det är handhavandet och omhändertagandet av denna idé som har brustit. Beviset för svensk del kan spåras i det riksdagsbeslut som antogs 1999 där 15 inhemska miljökvalitetsmål, som sedermera blev 16, helt har missats så när om på ett av målen. Detta sistnämnda mål, Skyddande ozonskikt, är också det mål som vi har minst rådighet över själva i Sverige.

Annons

Vi har således, steg för steg, rört oss i en riktning mot en degradering av samtliga inhemska miljömål

Vi har således, steg för steg, rört oss i en riktning mot en degradering av samtliga inhemska miljömål om allt från Frisk luft, Levande skogar till Ingen övergödning, Storslagen fjällmiljö, uttryckta i 15 resterande miljökvalitetsmål. Målkonflikter som exempelvis i Cementafallet tas inte omhand utan skjuts framåt i tiden, begravs i någon utredning eller upphävs helt eller delvis. Att värna de livsupprätthållande ekosystemen ses i praktiken som en underordnad aktivitet i ett samhälle där bristerna i samhällsplanering nu blivit helt uppenbara för allt flera.

I samband med att regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige i maj i år lämnade över tio förslag för fossilfri omställning är det höstbudgeten som är i fokus. Det är nu som allt ska avgöras. För att kunna bygga fler vindkraftverk har flera förslag presenterats som går ut på att övertyga kommuner och lokalt boende med olika typer av ersättningar. Detta är ett högst tvivelaktigt tillvägagångssätt. Ofta placeras vindkraftparker där det är möjligt att få igenom tillstånd men där det utifrån naturgivna förhållanden - och de lokalt boendes utgångspunkter - är helt felplacerade.

Annons

Jag tillhör dem som inte ser planeringsverksamhet som något som liknar planekonomi eller dogmatiska femårsplaner. Tvärtom, utan avancerad, kvalificerad och ständig kunskapande planeringsverksamhet kan vi inte veta vilka beslut som verkar mest rimliga i olika situationer. Därför är det smärtsamt att konstatera att den svenska nationella planeringen som bedrevs av Statens Planverk – som inte var okontroversiell och där även misstag skedde – ändå hade en ansats att fånga in "helheter" via framtagandet av grundläggande förhållanden gällande anspråken på naturresurser såväl som hushållnings- och miljöaspekter på utvecklingen.     

Annons

Det vi nu upplever är en tilltagande desperation över utvecklingen där vi i praktiken ser svårigheter att koppla samman olika hot mot våra samhällen, våra liv och hur dessa ska mötas och lösas. Tyvärr är den "besinning" som lyftes av forskaren Hans Palmstierna, som var den som skrev programutkastet till FN:s första miljö- och utvecklingskonferens i Stockholm 1972, fortfarande ohörd i beslutande församlingar. Devisen för hela konferensen var "Only One Earth" vilket sedan har lyfts i olika sammanhang men fått få beslutsfattare att inse allvaret i.

Frågan är hur vi bryter degraderingen av de natursystem som vi alla är en del av och beroende av för vår överlevnad- där tyvärr vindkraften allt oftare blir ett problem för både människor, djur och miljö istället för någon positiv framtidsmöjlighet.

Ulf Svensson

civilekonom Stockholm

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy