Annons

Annons

Annons

Debatt
Målet är att öka tillgängligheten

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mentalvårdsmuseet var ett psykiatrihistoriskt museum inrymt i en före detta vårdavdelning på Säters Sjukhus. Museet berättade om den tid då största delen av psykiatrins verksamhet bedrevs på stora mentalsjukhus. Utställningarna skildrade patienters och personalens livsvillkor vid Säters sjukhus från 1912 till 1990-talet.

Byggnaderna som museet och dess samlingar är inhyst i är i sådant skick att verksamheten inte längre kan bedrivas i husen

Bild: Ellinor Borggren

I december 2020 beslutade Region Dalarnas Kultur och bildningsnämnd att ge Mentalvårdsmuseet i uppdrag att under ett år utreda museets uppdrag utifrån konceptet Måendets museum. I februari 2022 beslutade samma nämnd i enighet att godkänna verksamhetsidén och namnet Måendets museum. Man beslutade också att museet ska fortsätta att bedriva verksamhet fram till den sista december 2023 i nuvarande byggnader. Detta möjliggör dialog med bland annat Säters kommun om ett eventuellt samarbete.

Annons

Annons

En regional verksamhet ska kunna erbjuda ett utbud i hela Dalarna

Byggnaderna som museet och dess samlingar är inhyst i är i sådant skick att verksamheten inte längre kan bedrivas i husen. Närbelägna hus är kallställda eller ska rivas vilket bidrog till beslut om att säga upp nuvarande hyreskontrakt.

Mentalvårdsmuseet skildrar psykiatrihistoria från 1912 till 1990-talet. Hur kan verksamheten utvecklas och relatera till samtiden? Glappet mellan 1990 till i dag växer. Frågeställningen är nödvändig för att möjliggöra barn och ungas delaktighet. Måendets museums koncept är att utifrån sjukhusets historia skapa en förståelse kring vårt mående i dag. Ledorden ska vara delaktighet, medskapande och demokrati. Grunden i arbetet är frågeställningar kring människosyn och människovärde i ett historiskt och samtida perspektiv. I samarbete med skolor, organisationer, forskargrupper, konstnärer, vårdpersonal, historiker och museibesökare ska vi lyfta måendet särskilt för barn och unga.

Pedagogiska aktiviteter är prioriterade och fler kan ta del av museets mobila utställningar över hela Dalarna. På sikt ska museet utveckla ett digitalt utbud i kombination med pedagogik.

För att möta upp besökare och deras behov av museet som historiskt besöksmål och som pedagogisk resurs, är det viktigt att museet utvecklar nya digitala lösningar. I framtiden relaterar vi till Skönviksområdet, dess i historia och arv med hjälp av digital teknik. Museets föremålssamlingar och arkiv ska förvaras i ett ändamålsenligt magasin som eventuellt kan vara beläget i Säter och, om så önskas, vara tillgängligt för allmänheten. En samlingspolicy ska tas fram som beskriver hur samlingarna ska tas om hand. Journaler från Säters sinnessjukhus förvaras idag i Regionarkivet i Ludvika. Museet drivs och finansieras av Region Dalarna och har därmed ett regionalt uppdrag. En regional verksamhet ska kunna erbjuda ett utbud i hela Dalarna. Verksamheten ska nå prioriterade målgrupper som barn och unga, äldre och nationella minoriteter. De regionala kulturverksamheterna ska också utveckla ett hälsofrämjande arbete vilket har varit centralt för det nya Måendets museum. Verksamheten följer målet att tillgängliggöra utbudet digitalt, att öka tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning och att vårt arbetssätt ska bidra till jämställdhet.

Mursal Isa

Ordförande i Kultur- och bildningsnämnden (MP)

Mursal Isa, Ordförande i Kultur- och bildningsnämnden (MP).

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan