Annons

Annons

Annons

Falu centrum

Läsartext
Valdebatt - Framtidens psykiatri

Detta är en läsartext.

Insänt: En spännande och givande kväll var det många medlemmar som tyckte från de olika föreningarna som ingår i Dalarnas nätverk för psykisk hälsa.

Dalarnas nätverk för psykisk hälsa bjöd på tisdagen den 3 maj in regionens politiker till en kväll på Kulturhuset tio14 i Falun. Intresset var stort och valdebatten samlade totalt 39 personer.

Dalarnas nätverk bjöd in regionens politiker för att de skulle svara på frågor som medlemmarna ville ha svar på och det blev en mycket givande och spännande kväll. Foto: Anette Kruse

Kvällen inleddes med en smörgås och kaffe som visades behövas inför en intensiv debattkväll. Moderator Östen Hannmyhr, som till vardags arbetar som intressepolitisk sekreterare på RSMH:s förbundskansli och även som lärare på en folkhögskola.

Annons

Östen Hannmyhrs inledande fråga berörde politikernas egna erfarenheter av livets svårigheter. Både på frågan om den egna erfarenheten eller erfarenhet av att vara anhörig till någon med psykisk sjukdom och psykisk ohälsa eller liknande. På den frågan svarade våra flesta dalapolitiker öppenhjärtligt och delade med sig till oss från kriser från sina egna liv. Vilket satte tonen på kvällen av en ömsesidig förståelse mellan publik och politiker.

Annons

Moderator Östen Hannmyhr frågade också politikerna om de tänkte öppna sin penningpung och ge ett ännu större anslag till psykiatrin om de fick vinna valet i höst. Där var alla partier rörande överens om och svarade ja på moderatorns fråga.

Östen Hannmyhr fortsatte under kvällen med fler frågor till regionens politiker. Publiken svarade och gjorde viktiga inspel.

De politiker som kom till valdebatten var från vänster i bild: Birgitta Sacrédeus (KD) Sofia Jarl (C) Mursal Isa (MP) Christer Carlsson (M) Sebastian Karlberg(S) och Patrick Liljeglöd (V). Foto: Anette Kruse

Dalarnas nätverk för psykisk hälsa har funnits sedan hösten 2005 och bildades efter ett initiativ från Dalarnas Bildningsförbund på Fornby folkhögskola med entusiasterna Björn Eriksson och Kjell Englund. Dalarna var därmed först ut att bilda ett nätverk mellan organisationer med koppling till psykiatriområdet i landet. Särskild vikt för nätverket är att behandla frågor om attityder och värderingar i anslutning till psykisk sjukdom/neuropsykiatriska sjukdomsnedsättningar och psykisk ohälsa. Syftet med kvällens debatt var att Dalarnas nätverk för psykisk hälsa ville träffa regionens politiker för att få svar på vilka tankar och idéer som politikerna vill se för framtidens psykiatri. Vilka partier som vinner valet är de som har stor makt att utforma den psykiatriska vården i höst. Medlemmarna i våra föreningar, såg också fram emot vilket parti som skulle ha de bästa visionerna för den psykiatriska vården i vårt län.

Annons

Kvällens publik visades ha en enorm erfarenhet och kunskap, både av egen erfarenhet och som anhörig till någon med erfarenhet av psykisk sjukdom, psykisk ohälsa och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utmaningar. Sofia Jarl (C) lyfte hur viktigt det är att vi organisationer finns med i psykiatrins brukarråd och på andra arenor där vi kan berätta hur det är i vår verklighet, som sedan kan tas tillvara som kunskapsbank inom vården. Det finns många utmaningar för våra regionpolitiker att ta tag i för att förbättra våra medlemmars livsvillkor och att avgörande politiska val kan leda till vilket utfall våra liv får. Svaren hos våra politiker kan finnas i vilken vård patienten får inom den psykiatriska öppen- och slutenvården och av alternativa vårdformer.

Annons

För att höra vad regionens politiker har för svar på utmaningarna fick politikerna samma frågor som våra medlemmar har haft möjlighet att svara på genom en enkät. Det var 87 medlemmar som svarade på enkäten och enkätens svar kan enkelt visa ett tvärsnitt av medlemmarnas upplevelser just idag, av regionens psykiatri. Svaren togs emot både digitalt och på utskrivna formulär på t ex hur medlemmarna upplever att bemötandet med psykiatrin generellt är. På den frågan blev svaret att 27,5 % tyckte bemötandet var mycket bra och 21,3 % tyckte bemötandet var mycket dåligt, 30 % tyckte bemötandet var mindre bra och 17,5 tyckte bemötandet var ganska dåligt och resten av medlemmarna visste inte vad de skulle svara. Fler enkätfrågor följde som hur medlemmarna upplever att fast vårdkontakt fungerar inom t ex inom öppenvårdspsykiatrin, vårdköerna, personaltäthet, om hur medlemmarna i våra föreningar upplever att de samordnade individuella planerna, en så kallad SIP, som är bra att få när en person får stödinsatser både från kommunen och regionens psykiatri. Där är svaret att 7,4 % svarar att det fungerar tillfredställande och 53,1% svarar att de aldrig har haft något SIP möte. Medlemmarna i våra föreningar gav också svar på om de tycker att de fått den hjälp som de förväntat sig av psykiatrin. En fråga handlade också om, att som efterlevande efter suicid få den hjälp och det stöd som borde vara helt självklart och givet.

Annons

Kerstin Grundelius från föreningen Attention i Dalarna har med digital kunskap sammanställt svaren som visades vara mycket varierande från våra medlemmar. Tyvärr tonades det fram en inte alltför positiv bild av Dalarnas psykiatri idag. På frågan i enkäten om våra medlemmar upplever någon personalbrist i psykiatrin var svaret att 63% känner av personalbristen, vilket är en hög andel. Men flera av våra medlemmar är också mycket nöjda med den vård som de har fått inom öppen- och slutenvården. Svaren visar att det finns att göra för att komma närmare det vi önskar i form av hjälp, stöd och vård. Vilken vård vi får kan också vara avgörande för skillnaden mellan liv och död.

Annons

Det som alla var överens om under kvällen, både politikerna och publiken var att bemötandet hos vårdpersonalens alla kategorier är superviktigt. Flera av politikerna lyfte fram att personalen skall få de bästa förutsättningarna i sin arbetsmiljö och att det är viktigt att få stressen att minska hos personalen, med rätt personaltäthet och en bra ledning. Det var synpunkter som fanns hos publik och politiker. Att vårdplatser finns att tillgå var också ett ämne som debatterades. Idag hör vi ofta av våra medlemmar att det inte finns tillräckligt med platser inom t ex slutenvårdspsykiatrin jämfört med hur många som söker sig in till akutpsykiatrin.

När så frågan om länets barn- och ungdomspsykiatri debatterades höjdes tonläget hos våra politiker och det var nog där som kvällens debatt blev som hetast. När den frågan debatterades lyssnade nog vi i publiken in mest skillnader i synen på hur partierna bäst tänker sig hur de vill bedriva barn-och ungdomspsykiatri för att ge bästa möjliga vård för våra barn och ungdomar i Dalarna. Samtliga av våra organisationer är förtvivlade över att våra barn och unga mår så dåligt och att barn- och ungdomspsykiatrin inte har kapaciteten att svara upp till behoven. I flera decennier har det varit svårt att möta upp behoven och barnen är vår framtid!

Annons

Gunilla Källström från IFS Dalarna avslutade kvällen med att överlämna hästen Fira till moderatorn Östen Hannmyhr för att han så på ett sådant förtjänstfullt sätt lett kvällens valdebatt.

Dalarnas nätverk för psykisk hälsa arrangerade kvällen tillsammans med Brukarinflytandesamordnaren Therese Olsson från Utvecklingsenheten i Region Dalarna. Kvällen var lång och vi var nog alla uppfyllda av kvällen och debatten när vi åkte hem. De organisationer som ingår i Dalarnas nätverk är följande: Föreningen Balans i Dalarna, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar (IFS) i Dalarna, Svenska OCD-förbundet, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES), Attention Dalarna, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), NxtME, Fontänhuset i Falun samt samarbetet med Utvecklingsenheten Region Dalarna med Regionens Brukarinflytandesamordnare.

Anette Kruse

Dalarnas nätverk för psykisk hälsa

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan