Annons

Annons

Annons

Annons

Leksand

Debatt
Leksands kommun sviker sina egna miljömål!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den så kallade Ica-tomten i Leksand. Foto: arkiv

Annons

Just nu pågår ett arbete med att skapa ett andra externt köpcentrum i Leksand på en gammal soptipp nära riksväg 70. För att försköna platsen kallar man området för Limsjöänget trots att man planerar att bygga en Ica-affär på en stor och ytterst giftig gammal soptipp i området.

Mycket talar för att byggandet och en stor biltrafik till och från en stor livsmedelsaffär riskerar att allvarligt skada Natura 2000-området och fågelparadiset Limsjön.

Leksands kommun antog 2011 en miljöpolicy med följande lydelse:

Leksands kommun ska i alla sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Alla ska vara med och ta ansvar för att miljöpolicyn genomsyrar beslut och handlingar i stort och smått.

Annons

Kommunen preciserar målen i några punkter som bland annat dessa:

Annons

⮚ värna om biologisk mångfald, hotade arter och deras livsrum, såväl i odlingslandskapet som i olika vattenmiljöer och skog med höga naturvärden

⮚ grunda all samhällsplanering på miljö- och hållbarhets aspekter, inte minst vad det gäller transporter, energisnålt byggande och tätortsnära natur.

Året efter ordnar köpmännen ett möte på Moskogen där kommunens nyanställde näringslivschef på eget initiativ bjudit in Ica:s etableringschef för att presentera ett förslag till en extern Ica-handel. Näringslivschefen kritiserade samtidigt en av kommunen beställd handelsutredning i vilken man avrådde från att flytta Ica från Noret och bygga nytt på soptippen.

Planerna för ett nytt externt handelsområde utöver det som finns i Insjön handlar inte om någon allmän livsmedelsbutik utan om en etablering av en Ica-butik – en större så kallad Supermarket-affär. I praktiken handlar det om att flytta och utvidga den befintliga Ica Mårtas-butiken.

Vi menar att man inte bör placera en ny stor byggnad med stora omgivande parkeringsytor - på en i omfång stor gammal soptipp - som enligt flera officiella undersökningar rymmer en större mängd farliga gifter för människa och natur

Genom hela den planprocess som varit på gång sedan 2012, då Ica officiellt deklarerade sitt intresse för en butik i det aktuella området, har utgångspunkten varit att förbereda marken för en större Ica-etablering genom en stor så kallad Supermarket-affär. Detta visar också de handlingar som upprättats i kommunens besluts- och planprocess under årens lopp.

Annons

Vi menar att man inte bör placera en ny stor byggnad med stora omgivande parkeringsytor - på en i omfång stor gammal soptipp - som enligt flera officiella undersökningar rymmer en större mängd farliga gifter för människa och natur.

Annons

De utsläpp via lakvatten som en etablering av en stor butik med lager och stora parkeringsytor sannolikt ger upphov till (en ny butik kommer varje dag att besökas av uppemot 500-1000 privatbilar samt ett stort antal lastbilar med varuleveranser) kan skapa stora miljöskador.

Det aktuella lakvattnet kan knappast samlas upp via föreslagna anordningar utan riskerar att slå ut det rika fågellivet i Limsjön. Vid större regnoväder med stora mängder nederbörd, vilka bedöms mer sannolika och frekventa i den närmaste framtiden av FN:s klimatpanel riskerar stora mängder förorenat lakvatten och andra föroreningar i flytande form att skapa irreversibla skador för fågel- och djurliv i och kring Limsjön.

E-handeln och stora köpcentra i Dalarna hotar allvarligt all handel och centralorternas funktion i flertalet kommuner i länet. Landsbygden riskerar som vanligt att förlora sin attraktivitet. Servicen – både den offentliga och framförallt den privata – har under lång tid påtagligt försämrats i landsbygdspräglade kommuner som Leksand.

På sikt kan annars kommuner som Leksand minska sin dragningskraft

På sikt kan annars kommuner som Leksand minska sin dragningskraft och göra lokalbefolkningen ännu mer beroende av att inte bara pendla till arbetsplatser i större orter utan också till viktiga servicefunktioner i andra kommuner. Utvecklingen i Dalarna de senaste tre decennierna bekräftar våra farhågor på denna punkt. De skadliga utsläppen från ökad biltrafik tillhör miljöns värsta och näraliggande hot.

Annons

Till övriga samhällsekonomiska nackdelar med en flytt av Ica hör att kommunen kommer att tvingas göra stora kostsamma trafik investeringar för att skapa en säker trafikmiljö inom och från och till det aktuella handelsområdet. Enbart trafiklösningarna kan komma att kosta mellan 20-35 miljoner kronor.

Annons

Kommunen har de senaste cirka tio åren lagt ned mellan 40 och 50 miljoner kronor för att rusta upp Norets allmänna miljö i syfte att öka Norets yttre och inre kvaliteter. Dessa investeringar har uppskattats av invånarna i kommunen.

Om kommunen beslutar att underlätta ICA:s flytt från Noret till soptippsområdet – något som tidigare kommunledningar och eniga partier motsatte sig - betyder ju detta bland annat att gjorda investeringar inte får den positiva betydelse för handeln och andra serviceverksamheter som var tanken bakom den stora insatsen för utemiljön i centralorten.

När vi som följt denna fråga mycket noggrant under ett decennium nu summerar det som hänt kan vi bland annat konstatera:

- Att kommunens miljöpolicy bara är några bokstäver på ett fullmäktigepapper som inte har någon som helst betydelse för det som görs och händer i verkligheten

- Att hela planprocessen inom kommunen bara är ett spel för galleriet eftersom besluten i realiteten och löftet till ICA att bygga redan togs i december 2012

- Att fågelparadiset och Natura 2000-området Limsjön riskerar att påverkas av stora mängder giftigt lakvatten från tippen trots att det särskilda skyddet för Limsjön inte tillåter planerad exploatering samt

- Att Norets små butiker, kaféer och restauranger och hela centrums funktion för Leksands kommun allvarligt kan skadas genom att Norets kundunderlag kraftigt krymper

Annons

- Att vi sammanfattningsvis säger Ja till effektivt skydd för Natura 2000- området Limsjön och dess viktiga fauna och flora som en angelägen miljökvalitet för Leksands natur, fågelliv och befolkning och

- Att vi säger Nej till etablering av livsmedelsbutik på det gamla soptippsområdet vid riksvägen (Rv 70).

Mia Nylén

Nils Gunnar Storerkers

Jan-Olof Liss

Lars Olof Björklund

Ronny Svensson

Annons

Annons

Till toppen av sidan