Annons

Annons

Annons

Annons

Mora

Debatt
Bostadsmarknaden behöver växa

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Aron Helander, Arkivbild

Annons

Ett fungerande välfärdssamhälle vilar på två grundvalar – varje invånares möjlighet till försörjning och att ha en bostad som svarar mot de enskilda hushållens behov socialt och ekonomiskt. Ansvaret för bostadsförsörjningen i Mora vilar enligt lag primärt på Mora kommun och kommunens främsta verktyg för fullgörandet av detta ansvar är det kommunala allmännyttiga bostadsföretaget Morastrand AB.

Mora växer och utvecklas och bostadsmarknaden som en integrerad del av kommunens infrastruktur behöver också växa och utvecklas i motsvarande mån och på rätt sätt, så att Mora får bli och förbli en attraktiv bostadsort både för de som söker sig hit, men inte minst för dem som redan bo

Annons

Annons

Mora växer och utvecklas och bostadsmarknaden som en integrerad del av kommunens infrastruktur behöver också växa och utvecklas i motsvarande mån och på rätt sätt, så att Mora får bli och förbli en attraktiv bostadsort både för de som söker sig hit, men inte minst för dem som redan bor.

För detta krävs en hyresbostadsmarknad med väl underhållna, väl förvaltade hyresbostäder i trygga bostadsområden och till en hyresnivå som är rimlig för både de som bor idag och de som ska bo imorgon. Samtidigt måste bostadsföretagens förutsättningar för att klara en långsiktigt hållbar ekonomi i sin förvaltning säkerställas så att bostädernas fortlevnad för framtida hyresgäster garanteras. Detta kräver:

• Att Morastrand AB får flexibla ekonomiska direktiv som möjliggör nödvändigt utrymme för kommande investeringar i renoveringar av de äldre hyresbostäderna och tillskapande av nya hyresrätter.

• Att Morastrand behåller, utvecklar och satsar på alla sina bostäder. Det är i bostadsbeståndets storlek som Morastrand finner sin ekonomiska styrka att klara av framtida underhålls- och investeringsbeting. Och det är i Morastrands fortsatta ägo som hyresbostäderna får bäst förutsättningar för framtiden.

• Att alla vinstmedel som arbetas upp inom Morastrand AB får fortsätta stanna i företaget och användas för underhåll och nybyggnation.

Annons

• Att renoveringar sker i den omfattning som är nödvändig för att möta de äldre hyresbostädernas underhållsbehov och hyresgästernas förväntningar på en modern basstandard i boendet med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som ledstjärna. Detta fordrar att miljömedvetenhet, varsamhet och rimlighet får gå före överrenovering och hyresmaximering.

Annons

• Att nybyggnation sker till en kostnad och på grundval av en långsiktigt hållbar ekonomi till hyresnivåer som en större del av kommunens bostadssökande har råd att efterfråga. Detta fordrar innovativ kreativitet i val av entreprenadform, konstruktion och material samt skicklighet och långsiktighet i ekonomin bakom projekten.

• Att Morastrand får vara det goda exemplet för den övriga hyresbostadsmarknaden på orten genom fortsatt aktivt arbete för införandet och upprätthållandet av en rättvis och korrekt hyressättning såväl i ortens befintliga som nytillkommande hyreslägenheter.

Tommy Hinders

ordförande Hyresgästföreningen Siljansbygden

Annons

Annons

Till toppen av sidan