Annons

Annons

Annons

Insjön-Ål

Debatt
Hur boende i Insjön vill att vägarna ska hanteras

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Insjöns Intresseförening har under några år haft en arbetsgrupp som arbetat med frågan om hur boende i Insjön vill att vägarna i centrala Insjön ska hanteras i framtiden, vad beträffar drift och underhåll.

För Insjöns del var svaret tydligt när över 85 procent av fastighetsägarna meddelat att de tackar nej till Leksands kommuns krav om bildande av gemensamhetsanläggning (GA) för vägarna i centrala Insjön.

Bild: Mikael Hellsten

Den politiska majoriteten i Leksands kommun har beslutat att fastighetsägarna ska ta över ansvaret för detta. Ett beslut som vi Insjöns Intresseförening inte tycker är förenligt med varken det beslut om ansvarsövertagande från Åls kommun som togs 1972, samt det faktum att Insjön är en stor tätort med mycket trafikströmmar till arbetsplatser, industrier, affärer, skolor och kollektivtrafik med bussar.

Annons

Annons

Kommunen tog 1973 över enskild väghållning, det vill säga byggande och drift av väg, det som dittills ombesörjts av vägföreningar, vägsamhälligheter och byar. Brister i väghållning har resulterat i att väghållaren, det vill säga kommunen, har ådragit sig det som idag kallas underhållsskuld. Den skulden kvarstår även om kommunen säger upp åtagandet att ansvara för väghållning.

Kommunen ansökte 2018 om lantmäteriförrättning för att befintliga enskilda vägar ska bilda gemensamhetsanläggningar. Alliansen försöker flytta över kommunens skuld på fastighetsägarna, anser de ska stå för väghållning och att byar ska kunna besluta om vägar som det passar dem. Den bortser från det gemensamma intresset, överlåter till fastighetsägarna att från sina intressen bestämma. Övriga blir utan talan, vägar blir inte enligt vårt gemensamma intresse.

Vägar ger ingen inkomst till gemensamhetsanläggning. Fastighetsägare får betala lantmäteriets förrättning, upprustning av befintlig väg, årlig skötsel samt kommunalskatt och fastighetsavgift till kommunen. Fastighetsvärden minskar, anläggningen ger ingen ekonomisk fördel. Enligt lagen ska en sådan anläggning inte bildas.

Vi har allmän och lika rösträtt, det som händer och sker i kommunen är en fråga för alla medborgare, fastighetsägare eller inte.

Vi har allmän och lika rösträtt, det som händer och sker i kommunen är en fråga för alla medborgare, fastighetsägare eller inte

Annons

Med kommun som huvudman betalas kostnader av kommunens intäkter, kommunalskatt och fastighetsavgift från fastighetsägare. Fastighetsavgift började tillämpas 2008, den gav 2021 Leksands kommun ett netto drygt 51 mkr, styvt 75 procent av det som betalats in. Det året bokfördes drygt 9 miljoner kronor på enskilda vägar, över 80 procent av fastighetsavgifterna gick alltså till annat. Fastighetsägare bidrar utan det gamla, omoderna bruket att fastighetsägare ensamma ska svara för allmänna utgifter. Kommunen kan framstå som modern och framåtsyftande om den inte har en förvaltning som är föråldrad, splittrad och totalt innebär högre kostnad för kommunens innevånare.

Annons

Så frågan till alla andra fastighetsägare i Leksands kommun är;

Vill ni verkligen att vägar ska vara enligt kommunfullmäktiges beslut - att vägstandarden ska höjas samt att vägarna skall vara öppna för alla - på bekostnad av enskilda fastighetsägare?

För visst är det väl i allas gemensamma intresse att få detta via kommunalt huvudmannaskap med normala, demokratiska regler och ett kollektivt ansvar för drift och underhållskostnader?

För Insjöns del var svaret tydligt när över 85 procent av fastighetsägarna meddelat att de tackar nej till Leksands kommuns krav om bildande av gemensamhetsanläggning (GA) för vägarna i centrala Insjön.

Agneta Ivåker Ordförande

Therese Grannas Kassör

Bodil Andreasen Ledamot

Bert Axelsson Vice ordförande

Marianne Tysklind Sekreterare

Jörgen Winther Ledamot

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan