Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsstyrelsen kritiserar: Många brister funna vid Solsidan

Annons

Länsstyrelsen riktar kritik mot Ludvika kommuns vård- och omsorgsnämnd för många brister i bemötande och omvårdnad vid kommunens särskilda boende Solsidan i Ludvika.
Brister som, enligt länsstyrelsen, sammantaget gör att enskildas behov inte tillgodoses på ett godtagbart sätt.
De boende tillförsäkras helt enkelt inte tillräckligt god kvalitet i vården och omsorgen, vad gäller trygghet, delaktighet och rättssäkerhet lyder salvan.

Länsstyrelsen konstaterar att det finns rutiner och former för hur omvårdnaden på särskilda boendet Solsidan ska bedrivas. Men dessa verkar inte förankrade överallt.
Regler och rutiner måste förankras och tillämpas så att helhetsperspektiv på den enskilde uppnås. Länsstyrelsen poängterar att rutiner i sig inte är ett mått på god kvalitet, utan det sätt på vilket de tillämpas.
Vård- och omsorgsnämnden är mottagare av kritiken och uppmanas senast den 30 april 2008 att lämna sin redogörelse, till länsstyrelsens sociala enheten med Anna Setterström, vilka åtgärder som vidtas och planeras med anledning av tillsynens resultat.

Lex Sara

Det var i december som tre vårdlärare slog larm med en anmälan, efter att ha hört vad några praktikanter upplevt och iakttagit under sin praktiktid vid Solsidan.

Tillsynsbesök

Anmälan beskriver kritik kring de boendes vård och omsorg i matsituationen, hygien och toalettbesök samt möjlighet att larma efter hjälp.
Anmälan beskrev hur personal bemöter de boende, brist på aktiviteter och att personalen kunde ta tvåtimmarsraster.
Den 7 januari svarade vård- och omsorgsförvaltningen att man såg mycket allvarligt på det som framkommit i anmälan och anmärkningsvärt att praktikanterna inte vågade göra anmälan direkt på Solsidan eller till förvaltningen av rädsla att inte få arbete i framtiden. Den 22 januari gjord länsstyrelsen tillsynsbesök på Solsidan. Chefer och två personalgrupper intervjuades. 18 besvarade en enkät. Två boende och 26 anhöriga kom till tals.

För självständigt

Länsstyrelsens bedömning är att personalen arbetar för självständigt och invanda rutiner styr arbetet. Att personalen måste involveras i verksamhetsplanering och uppföljningar. Mål för de boende ska förankras hos personalen så de vet vilka förväntningar och krav som vård- och omsorgsnämnden ställer på dem. Det är sedan nämndens ansvar att följa upp och utvärdera kvaliteten i verksamheten genom att fråga hur personalen uppfattar sin arbetsmiljö och förutsättningar att utföra arbetsuppgifterna.

För liten personal

Länsstyrelsen skriver att det saknas tillräckligt med personal på Solsidan för att tillgodose de boendes samlade behov av omfattande vård och omsorg.
Länsstyrelsens uppfattning är att det sociala perspektivet i vården och omsorgen är åsidosatt.
Risken är att personalen anpassar sig till de resurser som finns och inte till de behov de boende har.
Länsstyrelsen ser allvarligt på framkomna brister i personalens bemötande. Personalen behöver reflektera över begrepp som värdighet och förhållningssätt till de med till exempel demenssjukdom som är utsatta och utlämnade till personalens godtycke.
I tillsynen framkom att personalen inte hinner med arbetsuppgifterna men detta dokumenteras inte någonstans.

BOO ERICSSON

Annons