Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

miljö- och byggnadsnämnden är tveksam till H2 Concepts

Annons

Nu har miljö- och byggnadsnämnden yttrat sig angående H2 Concepts förslag till planprogram för områdena Sandvik, Rävviken och Laggarbo för 40-tal fritidshus.
Endast vad gäller området i Sandvik bör området kunna planläggas.

H2 Concept har ansökt om att få uppföra fritidsstugor på tre ställen runt Stora Ulvsjön. Dessa områden är Laggarbo, Rävviken och Sandvik 1:1. Sammanlagt handlar det om 40-tal fritidshus.
Kommunstyrelsen har skickat över ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.
Sedan planerna på detta har kommit fram har fast boende i Silvberg samt fritidsboende reagerat skarpt. De motsätter sig all form av exploatering av fritidshus i området. Huvudkravet har varit att kommunen först ska arbeta fram den nya översiktsplanen för området innanför ställning tas till der tre planprogram som H2 Concept lämnat in.
Miljö- och byggnadsnämnden säger följande i sitt yttrande:
Vad gäller Laggarbo rekommenderar nämnden att ny översiktsplan bör färdigställas innan beslut om planläggning sker.
Vad gäller Rävviken rekommenderar nämnden att området inte bör planläggas enligt redovisade handlingar.
Vad gäller Sandviken 1:1 bör området kunna planläggas är nämndens uppfattning.
Nämnden fattade sitt beslut vid onsdagens sammanträde. Innan dess har förvaltningens tjänstemän och nämndens ordförande varit på plats vid ett flertal tillfällen och tittat på områdena. Kontakter har även tagits med VA-avdelningen, gatukontoret och Vägverket.
VA-avdelningen framhåller att det inte är ur ekonomiskt eller teknisk synpunkt aktuellt med kommunalt VA-nät.

Laggarbo

I gällande översiktsplan anges området i Laggarbo som friluftsliv.
Området ligger vid Ulvsjöns norra strand och är i stort sett ett obebyggt område mellan Grängshammar och Skenshyttan.
Ska det exploateras bör det flyttas norrut för nu ligger det för nära vägen. Vid sjöstranden finns områden som flitigt nyttjas för friluftsliv.
Området bör utredas bättre i samband med arbetet med nya översiktsplanen är nämndens uppfattning. Omkring 20 hus planeras på området.

Rävviken

Gällande översiktsplan för Rävviken anger skogsbruk.
Enligt handlingarna anser nämnden att det får karaktären av ett "radhusliknande" område. Här finns också Nerigården som uppvisar spår av gammal kulturmark som är värdefull.
Vägverket är tveksam till ytterligare en utfart på vägen. Området känns för "trångt" och passar in i landskapsbilden och bör inte planläggas.

Sandvik 1:1

Däremot anser nämnden att Sandvik 1:1 kan exploateras och anges som fritidshus i gällande översiktsplan. Här har inga större naturvärden upptäckts. Den källa och det mindre vattendrag som finns får inte röras.
Marken får gärna ingå i planområdet som naturmark men med en rejäl skyddszon till närmaste tomt. Man bör också överväga om planområdet ska innefatta den befintliga bebyggelsen i Sandviken.
Området bör kunna planläggas, är nämndens uppfattning.
Närmast får kommunstyrelsen ta ställning till det yttrande som miljö- och byggnadsnämnden nu fattat.
Arbetet med den reviderade översiktsplanen beräknas vara klar hösten 2009.
ROLAND ENGVALL

Annons